Lühiversiooni ost ja kohaletoimetamine

Tavaliselt toimub kauba kohaletoimetamine Balti riikides kuni 12 päeva pärast projekti kokkulepimist ja tasumist. Esialgu toimub tootmine, mis võib sõltuvalt projekti keerukusest kesta 3-5 päeva. Tavaliselt kasutame Omniva ja DPD postterminale, tellimused toimetatakse kohale 2-4 tööpäeva jooksul Eestis ja Lätis. Poolasse võib kuluda kuni 7 tööpäeva. Saadaval ka muid kliendiga kokkulepitud meetodeid kasutades.

Tagasimakse ja tagastamise poliitika

Kvaliteetseid pakke ei võeta tagasi. Puuduste korral – kliendiga kokku lepitud. Tagastamine on võimatu, kuna kaubad on personolised ja neid ei saa teisele kliendile kasutada. Pärast tootele tembeldamist ei saa seda uuesti kasutada.

Tingimused

Artikkel 1 – Mõisted

Käesolevates tingimustes kohaldatakse:
1. Ettevõtja (müüja): toodete ja/või kaugteenuste ja tarbijateenuste füüsiline või juriidiline pakkuja;
2. Tarbija (ostja): füüsiline isik, kes ei tegutse kutse- või äritegevuses, ja kaugleping ettevõtjaga;
3. Kaugleping : ettevõtja korraldatud süsteemi raames toodete ja/või teenuste kaugmüügi raames sõlmitud leping lepingu sõlmimiseks ühe või mitme tehnoloogilise kaugsidevahendi abil;  
4. Kaugside tehnoloogia : vahendid, mida saab kasutada lepingu sõlmimiseks, ilma et tarbija ja müüja oleksid samas ruumis;
5. Ajapikendus: ajavahemik, mille jooksul tarbija saab kasutada oma taganemisõigust;
6. Taganemisõigus: tarbija võimalus loobuda kauglepingust järelemõtlemisaja jooksul;
7. Päev: kalendripäev;
8. Tehingu kestus: kokkulepe mitmesuguste toodete ja/või teenuste kohta, kui pakkumine ja/või ost on aja jooksul jaotatud;
9. Püsiv andmekandja : mis tahes vahend, mille abil tarbija või ettevõtja saab isiklikult adresseeritud teavet salvestada nii, et seda (muutmata) on tulevikus lihtne kasutada konsulteerimiseks või paljundamiseks.  


Artikkel 2 – Ettevõtja identiteet

MagicOfGift
Uosiu tn.12, Valai
LT-21423 Traku raj.
Leedu

Telefoninumber: +370 621 95661


E-post: magicofgift@gmail.com
 

Makseteave:

Üksiku tegevussertifikaadi number: 938781

Pangakonto.: LT85 7300 0101 6105 5289

Kiire: HABALT22

Allways värskendas meie kontaktid, et need: KontaktidArtikkel 3 – Asjakohasus1. Neid üldtingimusi kohaldatakse iga ettevõtja pakkumise suhtes ning kõigi selle ettevõtte ja tema tarbijate vahelisel kaugusel saavutatud kokkuleppe suhtes.
2. Enne lepingu sõlmimist tehakse need üldtingimused tarbijale kättesaadavaks. Kui see ei ole mõistlikult võimalik, saadab ettevõtja enne kauglepingu sõlmimist need üldtingimused tarbijale võimalikult kiiresti ja tasuta.
3. Kui kaugleping sõlmitakse elektrooniliselt, võib see eelmisest lõikest kõrvale kalduda ja enne kauglepingu sõlmimist tehakse käesolevate tingimuste tekst tarbijale kättesaadavaks nii, et tarbijat on lihtne püsival andmekandjal säilitada. Kui see ei ole mõistlikult võimalik, saadetakse tingimused enne kauglepingu sõlmimist tarbija soovil elektrooniliselt või muul viisil tasuta.
4. Kui lisaks käesolevatele tingimustele kohaldatakse konkreetseid toote- või teenusetingimusi, kohaldatakse teist ja kolmandat lõiku. Vastuoluliste tingimuste korral võib tarbija alati tugineda kohaldatavale sättele, mis on talle kõige soodsam.


Artikkel 4 – Pakkumine1. Kui pakkumine on piiratud kestusega või tingimustel, märgitakse see pakkumises selgesõnaliselt välja.
2. Pakkumine sisaldab toodete ja/või teenuste täielikku ja täpset kirjeldust. Kirjeldus on piisavalt üksikasjalik, et tarbija saaks pakkumist nõuetekohaselt hinnata. Kui ettevõtja kasutab pilte, on need toodete ja/või teenuste tõeline esitus. Ilmsed vead või vead pakkumises ei seo ettevõtjat.
3. Iga pakkumine sisaldab sellist teavet, mis on tarbijale selge, st millised õigused ja kohustused on seotud pakkumise vastuvõtmisega. See puudutab eelkõige järgmist:
• hind koos maksudega;
• kõik kohaletoimetamise kulud;
• kuidas kokkulepe saavutatakse ja milliseid meetmeid on vaja võtta;
• kas kohaldada taganemisõigust või mitte;
• Lepingu sõlmimise, kättetoimetamise või täitmise viis;
• Pakkumise vastuvõtmise tähtaeg või hinna säilitamise tähtaeg;
• kaugside kiiruse tase, kui kaugside tehnoloogia kasutamise kulud arvutatakse baasmäärast eraldi;
• Pärast lepingu esitamist võib tarbija selle teabega tutvuda.
• Viis, kuidas tarbijat saab soovimatutest tegevustest teavitada, ja viis, kuidas ta saab selle teabe enne lepingu sõlmimist tagasi saada.
• keeled, milles saab lisaks hollandi keelele sõlmida ka lepingu;
• müüja käitumine ja viis, kuidas tarbija saab nende käitumiskoodeksitega elektrooniliselt tutvuda; •
Kauglepingu minimaalne kestus lepingu korral, sealhulgas toodete või teenuste pidev või perioodiline tarnimine.


Artikkel 5 – Leping

1. Lepingu suhtes kohaldatakse lõike 4 sätteid, mis sõlmitakse ajal, mil tarbija võtab pakkumise vastu ja vastab vastavatele tingimustele.
2. Kui tarbija on pakkumise elektrooniliselt vastu võtnud, kinnitab müüja kohe pakkumise elektroonilise vastuvõtmise, ka e-posti teel. Tarbija võib lepingu tühistada ainult seni, kuni kviitung/lepingu vastuvõtmine on kinnitatud.
3. Kui leping sõlmitakse elektrooniliselt, võtab müüja asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, et kaitsta andmete elektroonilist edastamist ning tagada turvaline ja turvaline veebikeskkond. Kui tarbija maksab elektrooniliselt, võtab müüja asjakohased turvameetmed.
4. Ettevõtja peab seaduse piires tarbijat rahuldavalt teavitama maksekohustustest ning kõigist kauglepingu vastutustundliku sõlmimisega seotud asjaoludest ja teguritest. Kui müüjal on käesoleva päringu alusel mõjuv põhjus lepingut mitte sõlmida, on tal õigus tellimus või taotlus tagasi lükata ja tal ei ole õigust lepingut sõlmida eritingimuste alusel.
5. Ettevõtja esitab tarbijale toote või teenuse kohta kirjaliku või sellise teabe, et seda oleks võimalik püsival andmekandjal kättesaadaval viisil säilitada, ning saadab:
a. ettevõtte aadress, kuhu tarbija saab kaebusi saata;
b. Tingimused, mille alusel – ja viis, kuidas – tarbija saab kasutada taganemisõigust, ning peavad tegema selge avalduse taganemisõiguse välistamise kohta;
c. teave olemasolevate müügijärgsete teenuste ja garantiide kohta;
d. artikli 4 lõikes 3 sisalduvad andmed, mille suhtes neid tingimusi kohaldatakse, välja arvatud juhul, kui müüja on esitanud selle teabe tarbijale enne lepingu sõlmimist;
e. Lepingu lõpetamise nõuded on kehtetud, kui lepingu kestus on pikem kui üks aasta või kui kestus on määramata.
6. Kui ettevõtja on võtnud endale kohustuse tarnida mitmesuguseid tooteid või teenuseid, kohaldatakse eelmise lõike sätteid ainult esimese tarne suhtes.


Artikli 6 punkt a – Taganemisõigus toodete tarnimisel

1. Toodete ostmisel võib tarbija lepingu üles öelda põhjust avaldamata 14 tööpäeva jooksul. See ajavahemik algab järgmisel päeval pärast seda, kui tarbija või tarbija nimel toode kätte saab.
2. Selle aja jooksul kohtleb tarbija toodet ja pakendit hoolikalt. Ta pakib toote lahti ainult ulatuses, mis on vajalik hindamaks, kas ta soovib toodet säilitada. Kui ta kasutab oma taganemisõigust, tagastab ta toote koos kõigi tarvikutega ning – kui see on mõistlikult võimalik – tagastab selle originaalseisukorras ja pakendis ettevõtjale vastavalt müüja antud selgetele ja mõistlikele juhistele.
3. Tarned ettevõtetele (B2B) on välistatud taganemisõigusest

artikli 6 punkt b – Taganemisõigus teenuste osutamisel

1. Teenuse osutamisega saab tarbija lepingu üles öelda põhjust avaldamata 14 tööpäeva jooksul alates lepingu sõlmimise päevast.
2. Taganemisõiguse kasutamiseks annab tarbija ettevõtjale lepingu ajal ja/või kättetoimetamisel asjakohast teavet ja mõistlikke ja selgeid juhiseid.

Artikkel 7 – Kulud lepingust taganemise korral

1. Kui tarbija kasutab oma taganemisõigust, ei ületa tema konto kauba tagastamise kulusid.
2. Kui tarbija on summa tasunud, tagastab ettevõtja selle summa niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast tagastamist või tühistamist.


Artikkel 8 – Taganemisõiguse välistamine

1. Kui tarbijal ei ole taganemisõigust, peab ettevõtja selgelt märkima, et õigus jäeti pakkumises enne lepingu sõlmimist välja.
2. Taganemisõiguse välistamine on võimalik ainult toodete puhul:
a) mis on valmistatud tarbija spetsifikatsioonide ja/või eesmärgi kohaselt ning mille müüja on valmistanud spetsiaalselt tarbijale;
b) mis on oma olemuselt selgelt isiklikud;
c) mida ei saa nende laadi tõttu tagastada;
d) mis kiiresti lagunevad või vananevad;
e) mille hind sõltub finantsturu kõikumistes, mida müüja ei mõjuta;
f) üksikute ajalehtede ja ajakirjade puhul;
g) audio- ja videosalvestiste ning arvutitarkvara puhul, mille plommi on tarbija lõhkunud.
3. Taganemisõiguse välistamine on võimalik ainult järgmiste teenuste puhul:
a) mis osutavad teatud kuupäeval või kindlaksmääratud aja jooksul majutust, transporti, toitlustust või vaba aega;
b) kes annavad tarbijale selgesõnalise nõusoleku enne tähtaja möödumist;
c) kihlveod ja loteriid.


Artikkel 9 – Hind1. Pakkumises nimetatud perioodil ei ole toodete ja/või teenuste hinnad tõusnud, välja arvatud maksumäärade muutumisest tulenevad hinnamuutused.
2. Lisaks eelmisele lõigule on muutuvate hindadega müüja tooted või teenused, mille hinnad mõjutavad finantsturu kõikumisi. See seos kõikumistega ja asjaolu, et mis tahes kehtestatud sihthinnad võivad muutuda; märgitakse lepingusse.
3. Hinnatõus 3 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult juhul, kui see tuleneb õigusaktidest või määrustest.
4. Hinnatõus alates 3 kuust pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult juhul, kui müüja on sätestanud nii palju ja:
a) Need tulenevad õigusaktidest või määrustest või
b) Tarbijal on õigus lõpetada hinnatõus jõustumise kuupäeval.
5. Nimetatud toodete või teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu.


Artikkel 10 – Vastavus ja garantii

1. Müüja tagab, et tooted ja/või teenused vastavad pakkumises märgitud lepingutingimustele, mõistlikele usaldusväärsuse ja/või kasutatavuse nõuetele ning kehtivatele õigusnormidele või valitsuse määrustele lepingu sõlmimise kuupäeval.
2. Müüja, tootja või importija poolt tagatisena pakutav kord ei mõjuta õigusi ja nõudeid, mida tarbijad saavad seaduse alusel ja/või seoses ettevõtja kohustuste täitmata jätmisega kauglepingu või kauglepingu vastu.


Artikkel 11 – Üleandmine ja rakendamine

1. Toodete tellimuste vastuvõtmisel ja täitmisel ning teenuste osutamise taotluste hindamisel hoolitseb müüja võimalikult hoolikalt.
2. Kohaletoimetamise koht on aadress, mille tarbija on MagicOfGiftile teatavaks teinud.
3. Kui käesolevate tingimuste artiklis 4 sätestatust ei tulene teisiti, täidab äriühing vastuvõetud tellimusi kiiresti, kuid 30 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud pikem tarneperiood. Kui kohaletoimetamine viibib või kui tellimust ei ole võimalik teostada või ainult osaliselt, saab tarbija selle kätte hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tellimuse esitamist. Sellisel juhul on tarbijal õigus leping enda jaoks tasuta lõpetada, kuid sellisel juhul ei või ta nõuda ka hüvitist.
4. Kui lõpetamine toimub vastavalt eelmisele lõikele, tagastab müüja tarbijale võimalikult kiiresti, mis tuleb tasuda hiljemalt 30 päeva pärast ümberlükkamist.
5. Kui tellitud toote kohaletoimetamine osutub võimatuks, püüab müüja võimaluse korral esitada asenduskauba. Ostjat teavitatakse selgel ja arusaadaval viisil, et asenduskaup tuleb enne tarnimist kohale toimetada. Asendusesemete puhul ei saa taganemisõigust aktsepteerida. Tagastuslähetuse kulud katab müüja.
6. Müüja tegeleb toodete kahjustumise ja/või kaotsimineku ohuga kuni tarbijale üleandmiseni, kui ei ole selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti.
7. Kauba tarneaeg on 4-16 nädalat.
8. Viidatud tarneaegu tuleb säilitada nii palju kui võimalik, kuid MagicOfGift ei sõnasta erakorralisi tähtaegu, kui ei ole kokku lepitud teisiti (kirjalikult). Tarbijad ei saa nõuda hüvitist tarneaegade ületamise/ületamise eest.

Artikkel 12 – Kallid/kestvad tehingud

1. Tarbija võib lepingu üles öelda, mille kehtivusaeg on määratlemata, järgides lepingu kokkulepitud lõpetamiseeskirju ja mille etteteatamisaeg on üks kuu.
2. Kindla tähtajaga leping kestab kuni kaks aastat. Kui selles lepitakse kokku tarbija vaikides, pikendatakse kauglepingut; lepingut jätkatakse lepinguga määratlemata ajavahemiku jooksul, etteteatamistähtaeg pärast lepingu jätkamist on kuni üks kuu.Artikkel 13 – Maksmine ja omandiõiguse säilitamine

1. Kauba eest tasumine ei ole kunagi krediidiga. Kauba eest tasumine toimub otse tellimuse ajal. Alles pärast makse sooritamist on tellimus tegelikult täidetud.
2. Tarbija on kohustatud teatama müüjale viivitamata kõigist ebatäpsustest esitatud või täpsustatud maksetes.
3. Tarbija kohustuste täitmata jätmise korral on ettevõtjal õigus, kelle suhtes kohaldatakse õiguslikke piiranguid, nõuda tarbijalt eelnevalt sisse mõistlikud kulud.
4. Kõik MagicOfGifti tarnitud kaubad jäävad MagicOfGifti omandisse kuni ajani, mil Tarbija on täielikult tasunud nende kaupade eest tasumise. Tarbijatel ei ole kunagi õigust neid asju kolmandatele isikutele müüa ega muul viisil kättesaadavaks teha.

Artikkel 14 – Kaebused ja vaidlused

1. Ettevõtjal on piisavalt avalikustatud kaebuste esitamise kord ja ta tegeleb kaebustega selle menetluse raames.
2. Kaebused lepingu rakendamise kohta tuleb viivitamata, täielikult ja selgelt kirjeldada ning esitada ettevõtjale kohe, kui tarbija on avastanud puudused.
3. Ettevõtjale esitatud kaebustele vastatakse 14 päeva jooksul alates nende kättesaamise kuupäevast. Kui kaebuse menetlemisaeg on ettenähtav pikem, esitatakse 14 päeva jooksul kinnitus kviitungi kohta ja märge selle kohta, millal tarbija võib oodata üksikasjalikumat vastust.


Artikkel 15 – Intellektuaalomand

Ostja tunnistab, et kõik intellektuaalomandi õigused, mis on seotud toodete ja / või veebilehega seotud kuvatud teabe, suhtluse või muude väljenditega, kuuluvad MagicOfGiftile , selle tarnijatele ja/või teistele taotlejatele.Artikkel 16 – IsikuandmedMagicOfGift töötleb ostja teavet ainult kooskõlas oma privaatsuspoliitikaga. MagicOfGift järgib kohaldatavaid privaatsuseeskirju ja õigusakte.


Artikkel 17 – Kohaldatav õigus ja pädev kohus

Kõik MagicOfGifti pakkumised, lepingud ja rakendamine alluvad Leedu seadustele. Viini müügikonventsiooni kohaldatavus on selgesõnaliselt välistatud.


Artikkel 18 – LingidMagicOfGifti veebisait võib sisaldada kolmandate osapoolte reklaame või linke teistele saitidele. Nimetatud privaatsuseeskirjades ei mõjuta need kolmanda osapoole saidid MagicOfGifti ega ole seetõttu vastutavad.Artikkel 19 – Teie õigused

Võite alati küsida, millist teavet teie kohta töötleb MagicOfGift . Selleks saatke palun e-kiri. Samuti võite küsida parandusi, täiendusi või parandusi e-posti teel MagicOfGiftile, mida töödeldakse nii kiiresti kui võimalik. Kui te ei soovi enam saada teavet on, palun andke MagicOfGift teada seda. Teabe esitamine toimub ainult siis, kui esitate oma e-posti aadressi.


Artikli 20 punkt a – Täiendavad või erinevad tingimusedNende tingimuste täiendavad või erinevad sätted ei tohi kahjustada tarbijat ning need tuleks registreerida või sellisel viisil, et tarbija saaks neid püsival andmekandjal kättesaadaval viisil säilitada.Artikli 20 punkt b – Täiendavad sätted

MagicOfGift sobib oma toodete tarnetehaste garantiidega. Garantii andmisel tagab MagicOfGift toote osalise asendamise või täieliku asendamise. Garantiiaeg algab toote esmakordsest tarnimisest/saabumisest. Garantii puhul ei kohaldata järgmisi erandeid: normaalne kulumine, ebaõige käsitsemine ja tahtlikud kahjustused, temperatuuri kõikumistest tingitud kahjustused, muudest ilmastikutingimustest tingitud kahjustused.

Tingimused
Tingimused 2
  • Mobiil: +370 621 95661
  • E-post: magicofgift@gmail.com
  • Youtube: Youtube
  • Üksiku tegevussertifikaadi number: 938781
  • Pangakonto.: LT85 7300 0101 6105 5289 Kiire: HABALT22
  • Aadress: Uosiu str. 12, Valai, Traku piirkond, Leedu LT-21432
  • Veebilehe omanik Juozas Šmatauskas. mobiiltelefon.: +370 621 95661

Kes me oleme ja meie privaatsuspoliitika

Meie veebisaidi aadress on: https://magicofgift.com.

Kommentaarid

Kui külastajad jätavad saidi kommentaare, kogume kommentaaride vormil esitatud andmeid ja ka külastaja IP-aadressi ja brauseri kasutajaagendi stringi, et aidata rämpsposti tuvastamist.

Teie e-posti aadressist (nimetatakse ka Hash) loodud anonüümseks string võidakse anda Gravatar teenusele, et näha, kas kasutate seda. Gravatar teenuse privaatsuseeskirjad on saadaval siin: https://automattic.com/privacy/. Pärast kommentaari kinnitamist on teie profiilipilt avalikkusele nähtav teie kommentaari kontekstis.

Media

Kui laadite pilte veebisaidile, peaksite vältima piltide üleslaadimist manustatud asukohaandmetega (EXIF GPS). Veebisaidi külastajad saavad alla laadida ja ekstraktida veebilehel olevate piltide asukohaandmeid.

Küpsised

Kui jätad kommentaari meie saidil, võid valida, kas salvestada oma nimi, meiliaadress ja veebileht küpsistes. Need on teie mugavuse huvides nii, et te ei pea oma andmeid uuesti täitma, kui jätate veel ühe kommentaari. Need küpsised kestavad ühe aasta.

Kui külastate meie sisselogimislehte, siis määrame ajutise küpsise, et teha kindlaks, kas teie brauser aktsepteerib küpsiseid. See küpsis ei sisalda isiklikke andmeid ja see hüljatakse brauseri sulgemisel.

Kui logite sisse, siis SEADISTAME ka mitu küpsist, et salvestada sisselogimisteavet ja ekraani kuvamisvalikuid. Login küpsised kestab kaks päeva ja ekraani Valikud küpsised kestab aasta. Kui valite "Mäleta mind", püsib teie sisselogimine kaks nädalat. Kui logite oma kontolt välja, siis sisselogimisküpsised eemaldatakse.

Kui redigeerite või avaldate artiklit, salvestatakse teie brauserisse täiendav küpsis. See küpsis ei sisaldab isiklikke andmeid ja lihtsalt näitab äsja redigeeritud artikli postituse ID-ga. See aegub 1 päeva pärast.

Manustatud sisu teistelt veebisaitidelt

 Selle saidi artiklid võivad sisaldada manustatud sisu (nt videod, pildid, artiklid jne). Manustatud sisu teistelt veebisaitidelt käitub täpselt samamoodi nagu siis, kui külastaja on külastanud teist veebisaiti.

Need veebisaidid võivad koguda teie kohta andmeid, kasutada küpsiseid, manustada täiendavat kolmanda osapoole jälgimist ja jälgida oma suhtlust selle manustatud sisuga, sealhulgas jälgides teie suhtlust manustatud sisuga, kui teil on konto ja olete sisse logitud Veebilehel. Privaatsuspoliitika aitab teid aidata.

Kellega me teie andmeid jagame

Kui taotlete parooli lähtestamist, lisatakse lähtestamismeili teie IP-aadress.

Kui kaua me teie andmeid säilitame

Kui jätate kommentaari, säilitatakse kommentaar ja selle metaandmed lõputult. See on nii, et me saame tunnustada ja kinnitada mis tahes järelmeetmete kommentaarid automaatselt asemel hoida neid modereerimine järjekorda.

Kasutajatele, kes registreerivad meie kodulehel (kui üldse), talletame ka isiklikku teavet, mida nad oma kasutajaprofiilis pakuvad. Kõik kasutajad saavad oma isiklikku teavet igal ajal vaadata, redigeerida või kustutada (välja arvatud, et nad ei saa oma kasutajanime muuta). Veebisaidi administraatorid saavad seda teavet ka vaadata ja redigeerida.

Millised õigused on teie andmetel

Kui teil on sellel saidil konto või teil on jäänud kommentaare, võite taotleda, et saaksite saada eksporditud andmeid teie kohta, mida me teie kohta kasutame, sealhulgas kõik andmed, mida olete meile esitanud. Võite ka nõuda, et me kustutame kõik teie isikuandmed. See ei sisalda andmeid, mida me oleme kohustatud hoidma haldus-, õigus-või turbeeesmärkidel.

Kuhu me teie andmed saadame?

Külastaja kommentaare võib kontrollida automaatse rämpsposti tuvastamise teenuse kaudu.

Meie kontaktid

Külastage meie kontakti lehte.Tulevikus lisame mõned esiletõstetud videod meie Youtube'i kanalile.