Krótka wersja Zakup i dostawa

Zazwyczaj dostawa towarów odbywa się do 12 dni w krajach bałtyckich po uzgodnieniu projektu i otrzymaniu płatności. Początkowo odbywa się produkcja, która może potrwać 3-5 dni, w zależności od złożoności projektu. Zazwyczaj korzystamy z terminali pocztowych Omniva i DPD, zamówienia są dostarczane w ciągu 2-4 dni roboczych w Estonii i na Łotwie. Do Polski może to potrwać do 7 dni roboczych. Dostępne również przy użyciu innych metod uzgodnionych z klientem.

Polityka zwrotów i zwrotów

Paczki dobrej jakości nie są przyjmowane z powrotem. W przypadku wad – uzgodnione z klientem. Zwrot jest niemożliwy, ponieważ przedmioty są personolizowane i niemożliwe do wykorzystania przez innego klienta. Po wytłoczeniu na produkcie nie można go ponownie użyć.

Regulamin

Artykuł 1 – Definicje

W niniejszym regulaminie obowiązują:
1. Przedsiębiorca (sprzedawca): naturalny lub prawny dostawca produktów i / lub zdalnych usług i usług konsumenckich;
2. Konsument (kupujący): osoba fizyczna niedziała w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej oraz umowa na odległość z przedsiębiorcą;
3. Umowa na odległość: umowa zawarta w ramach systemu zorganizowanego przez Przedsiębiorcę, na sprzedaż produktów i/lub usług na odległość, zawarcie umowy, poprzez wykorzystanie jednego lub więcej środków technologicznego komunikowania się na odległość;  
4. Technologia komunikacji na odległość: środki, które mogą być wykorzystane do zawarcia umowy, bez konieczności przebywania konsumenta i sprzedawcy w tym samym pomieszczeniu;
5. Okres karencji: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
7. Dzień: dzień kalendarzowy;
8. Czas trwania transakcji: umowa dotycząca szeregu produktów i/lub usług, w przypadku gdy dostawa i/lub zakup są rozłożone w czasie;
9. Trwały nośnik: wszelkie środki, za pomocą których konsument lub przedsiębiorca jest w stanie zapisać informacje adresowane osobiście, w taki sposób, aby (niezmienione) mogły być łatwo wykorzystane do konsultacji lub powielania w przyszłości.  


Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

MagicOfGift
ul. Uosiu 12, Valai
LT-21423 Traku raj.
Litwa

Numer telefonu: +370 621 95661


E-mail: magicofgift@gmail.com
 

Informacje o płatności:

Indywidualny numer świadectwa działalności: 938781

Konto.: LT85 7300 0101 6105 5289

Jerzyk: HABALT22

Allways zaktualizowane nasze kontakty patrzą na: KontaktyArtykuł 3 – Przydatność1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy i każdej umowy zawartej na odległość między tą firmą a jej konsumentami.
2. Przed zawarciem umowy niniejsze ogólne warunki są udostępniane konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość przedsiębiorca zostanie przesłany konsumentowi te wskazane ogólne warunki tak szybko, jak to możliwe, i bezpłatnie.
3. Jeżeli umowa na odległość jest zawierana drogą elektroniczną, może odbiegać od ustępu poprzedzającego i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych warunków jest udostępniany konsumentowi w taki sposób, aby konsument mógł być łatwo przechowywany na trwałym nośniku. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość, warunki, na żądanie konsumenta, zostaną przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób bezpłatnie.
4. W przypadku gdy oprócz niniejszych warunków zastosowanie mają szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, zastosowanie mają akapity drugi i trzeci. A w przypadku sprzecznych warunków konsument zawsze może polegać na obowiązującym przepisie, który jest dla niego najkorzystniejszy.


Artykuł 4 – Oferta1. Jeśli oferta jest ograniczona czasowo lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
2. Oferta zawiera kompletny i dokładny opis produktów i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje obrazy, są one prawdziwą reprezentacją produktów i / lub usług. Oczywiste pomyłki czy pomyłki w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
3. Każda oferta zawiera taką informację, która jest jasna dla konsumenta, tj. jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:
• Ceny wraz z podatkami;
• Wszelkie koszty dostawy;
• Sposób, w jaki porozumienie zostanie osiągnięte i jakie działania są wymagane;
• Czy zastosować prawo do odstąpienia od umowy;
• Sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy;
• Termin przyjęcia oferty lub termin utrzymania ceny;
• Poziom wskaźnika komunikacji na odległość, jeżeli koszty wykorzystania technologii do komunikacji na odległość są obliczane na podstawie innej niż stawka podstawowa;
• Po złożeniu umowy, w jaki sposób konsument może zapoznać się z niniejszymi informacjami.
• Sposób, w jaki konsument może zostać poinformowany o niepożądanych działaniach oraz sposób, w jaki może odzyskać te informacje przed zawarciem umowy.
• Języki, w których oprócz języka niderlandzkiego można zawrzeć umowę;
• Zachowanie, któremu podlega sprzedawca i sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami behawioralnymi drogą elektroniczną; oraz
• Minimalny czas trwania umowy na odległość w przypadku umowy, w tym ciągła lub okresowa dostawa produktów lub usług.


Artykuł 5 – Umowa

1. Umowa podlega postanowieniu ust. 4, zawartej w momencie przyjęcia oferty przez konsumenta i spełnia odpowiednie warunki.
2. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie potwierdzi elektroniczny odbiór przyjęcia oferty, również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konsument może odsunąć umowę, tylko do czasu potwierdzenia odbioru/akceptacji umowy.
3. Jeśli umowa zostanie utworzona drogą elektroniczną, sprzedawca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego i bezpiecznego środowiska internetowego. Jeśli konsument płaci elektronicznie, sprzedawca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
4. Przedsiębiorca musi – w ramach prawa – w sposób zadowalający poinformować konsumenta o zobowiązaniach płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach istotnych dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli sprzedawca, na podstawie tego zapytania, ma uzasadniony powód, aby nie zawierać umowy, ma prawo odmówić zamówienia lub żądania i nie jest uprawniony do zawarcia umowy, na podstawie określonych warunków.
5. Przedsiębiorca przekaże konsumentowi następujące informacje o produkcie lub usłudze w formie pisemnej lub w taki sposób, aby można je było przechowywać na trwałym nośniku w przystępny sposób i wysłać:
a. Adres przedsiębiorstwa, do którego konsument może kierować reklamacje;
b. Warunki, na jakich – i sposób, w jaki – konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i musi złożyć jasne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy;
c. Informacje o istniejących usługach posprzedażnych i gwarancjach;
d. Dane zawarte w art. 4 ust. 3, do których mają zastosowanie niniejsze warunki, chyba że sprzedawca przekazał te informacje konsumentowi przed zawarciem umowy;
e. Wymagania dotyczące rozwiązania umowy są nieważne, jeśli umowa trwa dłużej niż jeden rok lub jeśli czas trwania jest nieokreślony.
6. Jeżeli przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia szeregu produktów lub usług, postanowienie poprzedniego ustępu ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.


Artykuł 6 (a) – Prawo do odstąpienia od umowy przy dostawie produktów

1. Kupując produkty, konsument może odstą odstączyć od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych. Okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub w jego imieniu.
2. W tym okresie konsument będzie traktował produkt i opakowanie ostrożnie. Rozpakuje produkt tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi akcesoriami i – jeśli jest to racjonalnie możliwe – zwróci go w oryginalnym stanie i opakowaniu do operatora, zgodnie z jasnymi i rozsądnymi instrukcjami dostarczonymi przez sprzedawcę.
3. Dostawy do firm (B2B) są wyłączone z prawa odstąpienia od umowy

Artykuł 6 (b) – Prawo odstąpienia od umowy po dostarczeniu usług

1. Wraz ze świadczeniem usług konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych, począwszy od dnia zawarcia umowy.
2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument przekaże przedsiębiorcy odpowiednie informacje oraz rozsądne, jasne instrukcje w trakcie trwania umowy i / lub przy dostawie.

Artykuł 7 – Koszty w przypadku wycofania

1. Jeżeli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, jego konto nie przekroczy kosztów zwrotu towaru.
2. Jeśli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni po zwrocie lub anulowaniu.


Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

1. Jeżeli konsumentowi nie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy, przedsiębiorca musi wyraźnie stwierdzić, że prawo to zostało wyłączone w ofercie przed zawarciem umowy.
2. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów:
a) które zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją i/lub celem konsumenta, a zatem wyprodukowane specjalnie dla konsumenta przez sprzedawcę;
b) które mają wyraźnie osobisty charakter;
c) które nie mogą zostać zwrócone ze względu na ich charakter;
d) które szybko ulegają rozkładowi lub stają się przestarzałe;
e) których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które sprzedawca nie ma wpływu;
f) dla poszczególnych gazet i czasopism;
g) w przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, których konsument złamał pieczęć.
3. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:
a) które są świadczone w określonym terminie lub przez określony czas na zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub wypoczynek;
b) które wyrażają wyraźną zgodę konsumenta przed upływem terminu;
c) zakłady i loterie.


Artykuł 9 – Cena1. W okresie wymienionym w ofercie ceny produktów i/lub usług nie wzrosły, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek podatkowych.
2. Poza poprzednim ustępem, produkty lub usługi sprzedawcy, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym – na które sprzedawca nie ma wpływu, są cenami zmiennymi. Związek ten z wahaniami i faktem, że wszelkie ustalone ceny docelowe mogą ulec zmianie; zostaną określone w umowie.
3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub wykonawczych.
4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy sprzedawca określił to samo i:
a) Są one wynikiem przepisów ustawowych lub wykonawczych, lub
b) Konsument ma prawo do wypowiedzenia umowy z dniem wejścia w życie podwyżki.
5. Podane ceny produktów lub usług zawierają podatek VAT.


Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

1. Sprzedawca gwarantuje, że produkty i/lub usługi spełniają specyfikacje umowy określone w ofercie, uzasadnione wymagania niezawodności i/lub użyteczności oraz obowiązujące przepisy prawa lub regulacje rządowe w dniu zawarcia umowy.
2. Uzgodnienie oferowane przez sprzedawcę, producenta lub importera jako gwarancja nie wpływa na prawa i roszczenia, które konsumenci mogą dochodzić na podstawie przepisów prawa i/lub w związku z niewypełnieniem obowiązków przedsiębiorcy wobec lub umowy na odległość.


Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie

1. Sprzedawca dołoży jak największej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
2. Miejsce dostawy to adres, który konsument udostępnił MagicOfGift.
3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 4 niniejszych warunków, firma zrealizuje przyjęte zamówienia szybko, ale w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono dłuższy termin dostawy. Jeżeli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub tylko częściowo, konsument otrzymuje je nie później niż miesiąc po złożeniu zamówienia. Konsument w takim przypadku ma prawo do rozwiązania umowy bez poniesięnia kosztów, ale w takich przypadkach nie może również dochodzić żadnego odszkodowania.
4. W przypadku wypowiedzenia zgodnie z poprzednim ustępem, sprzedawca zwróci konsumentowi tak szybko, jak to możliwe, do zapłaty nie później niż 30 dni po obaleniu.
5. Jeśli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć przedmiot zastępczy, jeśli jest dostępny. Kupujący zostanie powiadomiony w jasny i zrozumiały sposób, że przedmiot zastępczy ma zostać dostarczony, przed dostawą. W przypadku przedmiotów zamiennych nie można zaakceptować prawa do odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa sprzedawca.
6. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów do momentu dostawy do konsumenta jest obsługiwane przez sprzedawcę, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
7. Czas dostawy towaru wynosi od 4 do 16 tygodni.
8. Przytoczone terminy dostaw muszą być utrzymywane w jak największym stopniu, ale MagicOfGift nie formułuje żadnych wyjątkowych terminów, chyba że uzgodniono inaczej (na piśmie). Konsumenci nie mogą domagać się odszkodowania za przekroczenie/przekroczenie czasu dostawy.

Artykuł 12 – Transakcje drogie/trwające

1. Konsument może odstąp od umowy, która ma nieokreślony czas trwania, w każdym czasie, zgodnie z uzgodnionymi zasadami rozwiązania umowy i z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Umowa na czas określony ma okres do dwóch lat. Jeśli zostanie to uzgodnione w milczeniu konsumenta, umowa na odległość zostanie odnowiona; umowa będzie kontynuowana jako umowa na czas nieokreślony, z okresem wypowiedzenia, po kontynuacji umowy, do jednego miesiąca.Artykuł 13 – Płatność i zastrzeżenie własności

1. Płatność za towar nigdy nie odbywa się na kredyt. Płatność za towar odbywa się bezpośrednio w trakcie składania zamówienia. Dopiero po dokonaniu płatności zamówienie jest faktycznie realizowane.
2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić sprzedawcy wszelkie nieścisłości w dostarczonych danych lub określonej płatności.
3. W przypadku niewywiązania się przez konsumenta z płatności, przedsiębiorca, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, ma prawo z góry obciążyć konsumenta uzasadnionymi kosztami.
4. Wszystkie towary dostarczone przez MagicOfGift pozostają własnością MagicOfGift do czasu, gdy Konsument w pełni spełni swoją płatność za te towary. Konsumenci nigdy nie będą mieli prawa do sprzedaży lub innego udostępniania tych rzeczy osobom trzecim.

Artykuł 14 – Skargi i spory

1. Przedsiębiorca posiada dostatecznie ujawnioną procedurę reklamacyjną i rozpatrywał reklamacje w ramach tej procedury.
2. Reklamacje dotyczące realizacji umowy muszą być niezwłocznie, w pełni i jasno opisane i złożone przedsiębiorcy, gdy tylko konsument odkryje jakiekolwiek wady.
3. Reklamacje złożone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni zostanie udzielony dłuższy czas rozpatrywania reklamacji i wskazanie, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.


Artykuł 15 – Własność intelektualna

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej do wyświetlanych informacji, komunikatów lub innych wyrażeń dotyczących produktów i / lub w odniesieniu do strony internetowej są własnością MagicOfGift, jej dostawców i / lub innych powodów.Artykuł 16 – Dane osoboweMagicOfGift przetwarza informacje o Kupującym wyłącznie zgodnie ze swoją polityką prywatności. MagicOfGift będzie przestrzegać obowiązujących przepisów i przepisów dotyczących prywatności.


Artykuł 17 – Prawo właściwe i właściwy sąd

Wszystkie oferty, umowy i realizacja MagicOfGift podlegają prawu litewskiemu. Stosowanie konwencji wiedeńskiej o sprzedaży jest wyraźnie wykluczone.


Artykuł 18 – LinkiStrona internetowa MagicOfGift może zawierać reklamy stron trzecich lub linki do innych stron. W podanych politykach prywatności te strony trzecie nie mają wpływu na MagicOfGift i dlatego nie ponoszą odpowiedzialności.Artykuł 19 – Twoje prawa

Zawsze możesz zapytać, jakie informacje o Tobie są przetwarzane przez MagicOfGift . Aby to zrobić, wyślij e-mail. Możesz również poprosić o ulepszenia, uzupełnienia lub poprawki pocztą elektroniczną do MagicOfGift, które zostaną przetworzone tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nie chcesz już otrzymywać informacji od is, poinformuj o tym MagicOfGift. Przekazywanie informacji odbywa się tylko wtedy, gdy podasz swój adres e-mail.


Artykuł 20 lit. a) – Dodatkowe lub inne warunkiDodatkowe lub inne postanowienia niniejszych warunków nie mogą być ze szkodą dla konsumenta i powinny być rejestrowane lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane przez konsumenta na trwałym nośniku w przystępny sposób.Artykuł 20 lit. b) – Przepisy dodatkowe

MagicOfGift odpowiada gwarancjom swoich fabryk dostaw do swoich produktów. Podczas jakiejkolwiek gwarancji MagicOfGift zapewnia częściową wymianę lub pełną wymianę przedmiotu. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie pierwszej dostawy/przybycia produktu. W odniesieniu do gwarancji następujące wyłączenia nie mają zastosowania: normalne zużycie, niewłaściwe obchodzenie się i uszkodzenie umyślne, uszkodzenie spowodowane wahaniami temperatury, uszkodzenie spowodowane innymi warunkami pogodowymi.

Regulamin
Regulamin 2
  • E-mobile: +370 621 95661
  • E-mail: magicofgift@gmail.com
  • Youtube: Youtube
  • Indywidualny numer świadectwa działalności: 938781
  • Konto.: LT85 7300 0101 6105 5289 Swift: HABALT22
  • Adres: ul. Uosiu 12, Valai, Traku region, Litwa LT-21432
  • Właściciel strony internetowej Juozas Šmatauskas. ruchomy.: +370 621 95661

Kim jesteśmy i nasza Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://magicofgift.com.

Komentarze

Gdy odwiedzający pozostawiają Komentarze na stronie, gromadzimy dane pokazywane w formularzu komentarzy, a także adres IP odwiedzającego i ciąg agenta użytkownika przeglądarki, aby ułatwić wykrywanie spamu.

Do usługi Gravatars można uzyskać anonimowy ciąg znaków utworzony na podstawie adresu e-mail (nazywany również skrótem), aby sprawdzić, czy jest używany. Zasady ochrony prywatności usługi Gravatar dostępne są tutaj: https://Automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu Twojego komentarza Twoje zdjęcie profilowe jest widoczne publicznie w kontekście Twojego komentarza.

Media

Jeśli przesyłasz zdjęcia do witryny, należy unikać przesyłania obrazów z osadzonymi danymi lokalizacyjnymi (EXIF GPS). Osoby odWiedzające witrynę mogą pobrać i wyodrębnić dane o lokalizacji z obrazów znajdujących się na stronie.

Pliki cookie

Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz wyrazić zgodę na zapisanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i strony internetowej w ciasteczkach. Są dla Twojej wygody, tak, że nie trzeba wypełnić swoje dane ponownie po opuszczeniu innego komentarza. Te pliki cookie będą trwać przez jeden rok.

Jeśli odwiedźcie naszą stronę logowania, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby określić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookies. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest odrzucany po zamknięciu przeglądarki.

Podczas logowania, będziemy również skonfigurować kilka plików cookie, aby zapisać informacje logowania i wyświetlania ekranu wyborów. Pliki cookie logowania trwają dwa dni, a Opcje ekranu plików cookie trwają rok. Jeśli wybierzesz opcję "Zapamiętaj mnie", twój login będzie się powtarzał przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się z konta, pliki cookie logowania zostaną usunięte.

Jeśli edytujesz lub publikujesz artykuł, w przeglądarce zostanie zapisany dodatkowy plik cookie. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych i po prostu wskazuje identyfikator posta właśnie edytowanego artykułu. Wygasa po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

 Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Zawartość osadzona w innych witrynach zachowuje się dokładnie tak samo, jak w przypadku odwiedzin na innej stronie.

Te witryny mogą gromadzić dane o Tobie, wykorzystywać pliki cookie, osadzać dodatkowe śledzenie innych firm oraz monitorować interakcje z osadzoną zawartością, w tym śledzić Interakcje użytkownika z osadzoną zawartością, jeśli użytkownik ma konto i jest zalogowany do tego Stronie internetowej. Polityka prywatności pomoże Ci pomóc.

Komu udostępniamy Twoje dane

Jeśli poprosisz o zresetowanie hasła, Twój adres IP zostanie uwzględniony w wiadomości e-mail resetowania.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, komentarz i jego metadane są zachowywane przez czas nieokreślony. To jest tak my puszka metalowa rozpoznawać i zatwierdzić wszelki następować po-w górze Komentarze mechanicznie zamiast czegoś dzierżawa im w pewien Moderacja warkocz.

W przypadku użytkowników, którzy zarejestrują się na naszej stronie (jeśli są), przechowujemy również dane osobowe, które udostępniają w swoim profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą w dowolnym momencie zobaczyć, edytować lub usunąć swoje dane osobowe (z wyjątkiem tego, że nie mogą zmienić swojej nazwy użytkownika). Administratorzy witryn mogą również wyświetlać i edytować te informacje.

Jakie prawa mają Twoje dane

Jeśli użytkownik posiada konto na tej stronie lub opuścił komentarze, może poprosić o otrzymanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, w tym danych przekazanych nam przez użytkownika. Możesz również zażądać wymazania danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Nie obejmuje to żadnych danych, które jesteśmy zobowiązani do prowadzenia do celów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Gdzie wysyłamy Twoje dane

Komentarze Gości mogą być sprawdzone przez zautomatyzowane usługi wykrywania spamu.

Nasze kontakty

Odwiedź naszą stronę Kontakt.W przyszłości dodamy kilka polecanych filmów na naszym kanale Youtube.